آغاز شهرنشيني در ايران

آغاز شهرنشيني در ايران

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

- نويسنده: يوسف مجيدزاده - ويراستار: رضا فرح‌فال

قیمت : ۳۸۰۰۰ ریال

ايران در پيش از تاريخ: باستان‌شناسي ايران از آغاز تا سپيده‌دم شهرنشيني

ايران در پيش از تاريخ: باستان‌شناسي ايران از آغاز تا سپيده‌دم شهرنشيني

ناشر : سبحان نور

- نويسنده: صادق ملك‌شهميرزادي

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز تا سلسله‌ي قاجار

تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز تا سلسله‌ي قاجار

ناشر : آرمانشهر

- نويسنده: جهانشاه پاكزاد - محقق: وحيده ابراهيم‌نيا

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال


تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز قاجار تا پايان پهلوي

تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز قاجار تا پايان پهلوي

ناشر : آرمان شهر

- نويسنده: ج‍ه‍ان‍ش‍اه‌ پ‍اك‍زاد

قیمت : ۰ ریال