آشنايي با فرهنگ سازماني و كاربرد آن در علوم مديريتي

آشنايي با فرهنگ سازماني و كاربرد آن در علوم مديريتي

ناشر : سروش‌گستر

- نويسنده: سميه كريمي - نويسنده: اميرحسين اميرخاني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آشنايي با فرهنگ سازماني و كاربرد آن در علوم مديريتي

آشنايي با فرهنگ سازماني و كاربرد آن در علوم مديريتي

ناشر : سروش‌گستر

- نويسنده: سميه كريمي - نويسنده: اميرحسين اميرخاني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال