آزمون‌هاي استخدامي عمومي و تخصصي كارشناس امور رواني

آزمون‌هاي استخدامي عمومي و تخصصي كارشناس امور رواني

ناشر : نشر پرستش

- نويسنده: علي ذبيحي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آزمون‌هاي استخدامي عمومي و تخصصي‌: كارشناس امور رواني

آزمون‌هاي استخدامي عمومي و تخصصي‌: كارشناس امور رواني

ناشر : آيين طب

- نويسنده: محمد شهبازي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال


آزمون‌هاي رواني

آزمون‌هاي رواني

ناشر : محقق اردبيلي

- نويسنده: فرح اشكاني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آزمون‌هاي رواني

آزمون‌هاي رواني

ناشر : محقق اردبيلي

- نويسنده: محمد نريماني - نويسنده: كريم عالي‌ساري‌نصيرلو

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

آزمون‌هاي رواني (همراه با پاسخنامه تشريحي) ويژه رشته‌هاي روانشناسي وزارت بهداشت

آزمون‌هاي رواني (همراه با پاسخنامه تشريحي) ويژه رشته‌هاي روانشناسي وزارت بهداشت

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

- نويسنده: ابراهيم روزدار - نويسنده: رسول زين‌الدين

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


آزمون‌هاي رواني در مشاوره

آزمون‌هاي رواني در مشاوره

ناشر : پوران پژوهش

- نويسنده: احمدرضا كياني

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

آزمون‌هاي رواني كاربردي

آزمون‌هاي رواني كاربردي

ناشر : محقق اردبيلي

- نويسنده: محمد نريماني - نويسنده: معصومه ملكي‌پيربازاري

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

آشنايي با آزمون‌سازي و آزمون‌هاي رواني

آشنايي با آزمون‌سازي و آزمون‌هاي رواني

ناشر : روان‌سنجي

- نويسنده: ابوالفضل كرمي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


آشنايي با آزمون‌سازي و آزمون‌هاي رواني

آشنايي با آزمون‌سازي و آزمون‌هاي رواني

ناشر : روان‌سنجي

- نويسنده: ابوالفضل كرمي

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال

آشنايي با مباني و مفاهيم روان‌شناسي همراه با آزمون‌هاي رواني

آشنايي با مباني و مفاهيم روان‌شناسي همراه با آزمون‌هاي رواني

ناشر : رخسار صبح

- نويسنده: فرنوش حقاني‌پور

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال