امور حسبي در آئينه اختبار

امور حسبي در آئينه اختبار

ناشر : جاودانه

- نويسنده: سيداحمد باختر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

حقوق تجارت در آئينه اختبار

حقوق تجارت در آئينه اختبار

ناشر : جاودانه

- نويسنده: سيداحمد باختر - نويسنده: حسين همتكاردستجردي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


حقوق جزا در آئينه اختبار

حقوق جزا در آئينه اختبار

ناشر : جاودانه

- نويسنده: حميد جلالي - نويسنده: سيداحمد باختر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال