‏‫تغذيه ورزشي بهبود عملكرد ورزشي ‮‬‮‬

‏‫تغذيه ورزشي بهبود عملكرد ورزشي ‮‬‮‬

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: ‏‫بيل آي.‬ كمبل - نويسنده: Bill I. Campbell

قیمت : ۰ ریال

ورزش، تعادل انرژي و سرطان

ورزش، تعادل انرژي و سرطان

ناشر : آواي فردا

- نويسنده: كورنليا مارن اولريش - نويسنده: Cornelia Maren Ulrich

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

تغذيه از ديدگاه ورزش

تغذيه از ديدگاه ورزش

ناشر : انتشارات سخن‌گو

- نويسنده: فرهاد وقار موسوي

قیمت : ۰ ریال


معادلات متابوليكي كالج طب ورزشي

معادلات متابوليكي كالج طب ورزشي

ناشر : نگين سبلان

- نويسنده: جواد مهرباني

قیمت : ۰ ریال

فيزيولوژي سلولي و سوخت و ساز فعاليت جسماني

فيزيولوژي سلولي و سوخت و ساز فعاليت جسماني

ناشر : دانشگاه اروميه، انتشارات

قیمت : ۰ ریال

فيزيولوژي گايتون و هال: متابوليسم و تنظيم دما

فيزيولوژي گايتون و هال: متابوليسم و تنظيم دما

ناشر : تيمورزاده

- نويسنده: ج‍ان‌ ادوارد ه‍ال‌ - نويسنده: John E. (John Edward) Hall

قیمت : ۰ ریال