سيري در رحمت بي كران الهي

سيري در رحمت بي كران الهي

ناشر : آرمان رشد

- نويسنده: محمد عبدالصمدي

قیمت : ۰ ریال

‏‫نقد ادله قرآني سروش در موضوع «پلوراليزم ديني»

‏‫نقد ادله قرآني سروش در موضوع «پلوراليزم ديني»

ناشر : نشر ادريس

- نويسنده: سيد‌حكيم حسيني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


سيري در رحمت بي‌كران الهي

سيري در رحمت بي‌كران الهي

ناشر : آرمان رشد

- نويسنده: محمد عبدالصمدي

قیمت : ۰ ریال

پلوراليسم ديني از منظر قرآن و سنت

پلوراليسم ديني از منظر قرآن و سنت

ناشر : راه ابريشم

- نويسنده: محمد محمد

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

پلوراليسم ديني و قرآن

پلوراليسم ديني و قرآن

ناشر : مركز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)

- نويسنده: موسي ابراهيمي - ويراستار: حسين صافدل

قیمت : ۳۴۰۰۰ ریال


‏‫پلوراليسم از ديدگاه قرآن

‏‫پلوراليسم از ديدگاه قرآن

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: علي رحماني فيروزجاه

قیمت : ۰ ریال