حقوق انتقال فناوري

حقوق انتقال فناوري

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: ابراهيم رهبري

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


قراردادهاي دولتي انتقال تكنولوژي

قراردادهاي دولتي انتقال تكنولوژي

ناشر : فرهنگ‌شناسي

- نويسنده: صديقه نصري - ويراستار: فاطمه طاهري

قیمت : ۵۸۰۰۰ ریال

اصول قراردادهاي خريد ليسانس

اصول قراردادهاي خريد ليسانس

ناشر : ارگ

- نويسنده: مرتضي محمدي

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال