آمبودزمان و نهادهاي مشابه آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

آمبودزمان و نهادهاي مشابه آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

ناشر : دادگستر

- نويسنده: ابراهيم موسي‌زاده - نويسنده: فضل‌الله جوكار

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

آيين دادرسي مدني فرانسه

آيين دادرسي مدني فرانسه

ناشر : دادگستر

- نويسنده: ژرار كوشه - مترجم: سيداحمدعلي هاشمي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


آيين دادرسي ديوان كيفري بين‌المللي

آيين دادرسي ديوان كيفري بين‌المللي

ناشر : دادگستر

- نويسنده: محمود صابر

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

آيين دادرسي كيفري

آيين دادرسي كيفري

ناشر : دادگستر

- نويسنده: م‍ن‍ص‍ور رح‍م‍دل‌

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

آيين دادرسي كيفري

آيين دادرسي كيفري

ناشر : دادگستر

- نويسنده: م‍ن‍ص‍ور رح‍م‍دل‌

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


آسيب‌شناسي فلسفه قانوني "حجاب"

آسيب‌شناسي فلسفه قانوني "حجاب"

ناشر : دادگستر

- نويسنده: غلامرضا جمشيديها - نويسنده: توران كرمي

قیمت : ۴۱۰۰۰ ریال


آموزه‌هاي وحياني

آموزه‌هاي وحياني

ناشر : دادگستر

- نويسنده: رس‍ول‌ م‍ن‍ت‍ج‍ب‌ن‍ي‍ا

قیمت : ۳۱۰۰۰ ریال

اخلاق اساسي و اجتماعي

اخلاق اساسي و اجتماعي

ناشر : دادگستر

- نويسنده: ن‍اص‍ر ك‍ات‍وزي‍ان‌ - نويسنده: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ ك‍ات‍وزي‍ان‌ ت‍ه‍ران‍ي‌

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

آزادي اطلاعات

آزادي اطلاعات

ناشر : دادگستر

- نويسنده: ب‍اق‍ر ان‍ص‍اري‌

قیمت : ۴۳۰۰۰ ریال