ازدواج بدون شكست، يا، به هم رسيدن و با هم ماندن (چگونه راز ازدواج را كشف كنيم؟)

ازدواج بدون شكست، يا، به هم رسيدن و با هم ماندن (چگونه راز ازدواج را كشف كنيم؟)

ناشر : فراانگيزش

- نويسنده: ويليام گلاسر - نويسنده: كارولين گلاسر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

تئوري انتخاب از ويليام گلاسر ترجمه علي صاحبي

تئوري انتخاب از ويليام گلاسر ترجمه علي صاحبي

ناشر : سايه سخن

- مترجم: علي صاحبي - نويسنده: ويليام گلاسر

قیمت : ۴۲۰۰۰۰ ریال

تئوري انتخاب: روانشناسي جديد در آزادي فردي

تئوري انتخاب: روانشناسي جديد در آزادي فردي

ناشر : آشيان

- مترجم: نورالدين رحمانيان - نويسنده: ويليام گلاسر

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال


مديريت بدون زور و اجبار: كاربست تئوري انتخاب در مديريت نيروي انساني

مديريت بدون زور و اجبار: كاربست تئوري انتخاب در مديريت نيروي انساني

ناشر : سايه سخن

- مترجم: علي صاحبي - نويسنده: ويليام گلاسر

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

8 درس براي ازدواج موفق

8 درس براي ازدواج موفق

ناشر : فراروان

- مترجم: مصطفي تبريزي - نويسنده: ويليام گلاسر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

واقعيت درماني: مشاوره بر مبناي "نظريه انتخاب"

واقعيت درماني: مشاوره بر مبناي "نظريه انتخاب"

ناشر : رسا

- مترجم: عليرضا كاربخش - نويسنده: ويليام گلاسر

قیمت : ۱۱۸۰۰۰ ریال


ارتباط موثر كاربرد "نظريه انتخاب" در مديريت راهبري

ارتباط موثر كاربرد "نظريه انتخاب" در مديريت راهبري

ناشر : آرمان رشد

- مترجم: حسين ثقفي - نويسنده: ويليام گلاسر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

زمام زندگي خود را در دست بگير: چگونه با استفاده از روان‌شناسي نظريه انتخاب به آن چه نياز داريد برسيد

زمام زندگي خود را در دست بگير: چگونه با استفاده از روان‌شناسي نظريه انتخاب به آن چه نياز داريد برسيد

ناشر : رشد فرهنگ

- نويسنده: ويليام گلاسر - بازنويسي: كارلين گلاسر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

هشت درس براي يك ازدواج شادتر

هشت درس براي يك ازدواج شادتر

ناشر : به‌انديشان

- نويسنده: ويليام گلاسر - نويسنده: كارلين گلاسر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


هشت درس براي زندگي مشترك شادتر

هشت درس براي زندگي مشترك شادتر

ناشر : پارس هخامنش

- نويسنده: ويليام گلاسر - نويسنده: كارولين گلاسر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

نكاتي ارزنده براي زندگي بهتر

نكاتي ارزنده براي زندگي بهتر

ناشر : فروزش

- نويسنده: ويليام گلاسر - نويسنده: كارولين گلاسر

قیمت : ۲۴۰۰۰ ریال