مغالطات

مغالطات

ناشر : بوستان كتاب

- نويسنده: علي‌اصغر خندان

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

منطق كاربردي

منطق كاربردي

ناشر : موسسه فرهنگي طه

- نويسنده: علي‌اصغر خندان

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

منطق كاربردي

منطق كاربردي

ناشر : موسسه فرهنگي طه

- نويسنده: علي‌اصغر خندان

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال