آلودگي دريا

آلودگي دريا

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: رابرت‌برنارد كلارك - مترجم: نعمت‌الله جعفرزاده‌حقيقي‌فرد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آلودگي دريا

آلودگي دريا

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: راب‍رت‌ ب‍رن‍ارد ك‍لارك‌ - نويسنده: Robert Bernard Clark

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

توسعه پايدار و مديريت دولتي

توسعه پايدار و مديريت دولتي

ناشر : نور علم

- نويسنده: دنيززينب لئونبرگ - نويسنده: جان آر بارتل

قیمت : ۸۷۰۰۰ ریال