عمليات واحد و اصول مهندسي صنايع غذايي

عمليات واحد و اصول مهندسي صنايع غذايي

ناشر : تارخ

- تدوين: رسول كدخدايي - تدوين: ندا مهماندوست

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال